запази в bookmark | Kарта на сайта | Език : English, Русский

Актуални новини

» Секция новини

Инфраструктура

За нуждите на настоящите и бъдещите си клиенти Индустриален Парк Шумен АД предоставя един напълно завършен продукт със следните инфраструктурни удобства:

Индустриален Парк Шумен
Индустриален Парк Шумен

Пътища

• Подзона А на Индустриален Парк Шумен разполага с удобна връзка с републиканската пътна мрежа - вход от републикански път първа категория I-7, посредством съвременно кръгово кръстовище;
• Внимателно проектираната широка улична мрежа на Индустриален Парк Шумен предотвратява възможности за въникване на задръствания;
• Гъстата мрежа от вътрешни пътища осигурява достъп до всеки парцел;
• Качествените асфалтови работи гарантират дълъг живот и идеално състояние на вътрешната пътна мрежа;

Водоснабдяване и Канализация

• Всички индустриални парцели от Индустриален Парк Шумен са захранени от магистрален водопровод с диаметър ? 400 мм и имат осигурен достъп до вътрешната водоснабдителна мрежа с диаметър на отклоненията ? 63 мм;
• Всички поземлени имоти имат осигурен достъп до вътрешната канализационна мрежа с диаметър на тръбите ? 315 мм. до границата на парцела;
• Канализационната система на обекта функционира с помощта на 2бр. канални помпени станции и е свързана с централната градска пречиствателна станция;
• На територията на Индустриален Парк Шумен има изградена отводнителна канализация за дъждовни води;

Газификация

• На територията на Индустриален Парк Шумен е разположена газоразпределителна станция на „Булгаргаз” даваща възможност за директен достъп на приоритетни потребители;
• Всички индустриални парцели са захранени от магистрален газопровод с диаметър ? 200 мм. и имат осигурен достъп до вътрешната газоразпределителна мрежа с диаметър на тръбите ? 63 мм. и налягане 5 бара;

Съобщителна мрежа

• На територията на Индустриален Парк Шумен е изградена оптична съобщителна мрежа (телефон, интернет, телевизия) на „Blizoo Fibre Power”;
• В рамките на инфраструктурните полоси на индустриалната зона е изградена тръбна канална мрежа с ревизионни шахти на всеки 50 метра, позволяваща безископно полагане на допълнителни кабели за връзка с алтернативни доставчици;

Електроснабдяване

• През територията на Индустриален Парк Шумен преминават далекопроводи 110 Kv на НЕК задоволяващи практически и най-големите потребности в ел. енергия;
• Индустриалната зона разполага с изградена система за ел. захранване с налични свободни мощности, които осигуряват гъвкавост и възможност за пренасочване на допълнителни ел. мощности към различните парцели в зависимост от нуждите на инвеститорите;
• Всеки урегулиран поземлен имот от Индустриален Парк Шумен разполага с изградено ел. табло с инсталирана начална мощност от 50-100 кW с предплатени присъединителни такси към разпределителното дружество „Е-Он Мержи България” АД. Тази особеност дава възможност за незабавно реализиране на необходимите строителни дейности и избягване на дългите проучвателни и съгласувателни процедури;
• В рамките на инфраструктурните полоси на Индустриален Парк Шумен е изградена тръбна канална мрежа с ревизионни шахти на всеки 50 метра. Този иновативен подход позволява снабдяване на индустриалните парцели с допълнителни ел. мощности в кратки срокове без нужда от извършване на разходи за прокопаване и обезопасяване на кабели. 

В представената по-долу таблица можете да се запознаете с техническите характеристики на отделните инфраструктурни елементи.Елемент на инфраструктуратаХарактеристика


ПътищаШирочина 10 мЖелезопътна линияВ непосредствена близост до парка се намира товарна гара МътницаЕлектроснабдяване380 V./20kV. с инсталирана мощност 10 kW на дкр.Канализация? 315 ммГазоснабдяване? 63 мм с налягане 5 бараВодоснабдяванеф 63 ммОптичен кабелBlizoo Fiber Power и др.


 

 

 

Обратно в началото