запази в bookmark | Kарта на сайта | Език : English, Русский

Актуални новини

» Секция новини

Обща информация

Област Шумен се намира в централната част на Cевероизточна България. Административният й център е град Шумен, който се намира в сърцето на областта и чиято история датира отпреди повече от 3200 години. През вековете Шумен е обединил културата на тракийската, римската, византийската и българската цивилизации. Провеждането на различни местни и международни фестивали и на други обществени събития, превръщат Шумен във важен културен и просветен център за Североизточна България. Богатото историческо наследство, екологично чистата околна среда и стратегическото географско положение са основа за развитието на туризма в региона. В Шумен могат да се видят многобройни архитектурни паметници, музеи и галерии.

Популация по данни от община Шумен
Популация по данни от община Шумен

Шумен е град, който се гордее с културното си наследство. Бидейки център на окръг, съответно на област от освобождението на България от турско робство до днес, градът винаги се е радвал на икономически и културен подем.

Шуменска област граничи на север с област Силистра, на североизток с област Добрич, на изток с област Варна, на юг с област Бургас, на югозапад с област Сливен, на запад с областите Търговище и Разград.

В града има две висши учебни заведения – ШУ "Константин Преславски" с пет факултета и три факултета към Национален Военен Университет, 25 общообразователни училища и 7 професионални гимназии.

Област Шумен се състои от 10 общини, като най-голямата от тях е Община Шумен, наброяваща 26 населени места. Общата площ на общината е 652.3 кв.км., като урбанизираната територия възлиза на 57 085 дка. Общото население на областта към 31.12.2008г. е 195.479 хил. души, като от тях 94.775 хил. са мъже, а 100.704 хил. – жени.

Община Шумен разполага с всички видове структури, осигуряващи спокойното и сигурно протичане на производствените процеси: станция за противопожарна отбрана, многопрофилна болница, медицински центрове и диспансери, РИОСВ, ХЕИ, охранителни фирми, ж.п. гара, автогара и др.

Икономика

Област Шумен е един от най-големите икономически и бизнес центрове в Североизточна България. От икономическите сектори на областта най-добре развита е промишлеността, която е съсредоточена главно в регионалния център – гр. Шумен. В Община Шумен се формират 77,5% от приходите, произвежда се 78, 1 % от бруто-продукцията и се концентрират 80,7% от ДМА и 52% от икономочески активните лица в областта. Преработващата промишленост е водещ сектор в икономиката и осигурява заетост на 29,1% от трудоспособното население в региона, а също така и 35% от общите нетни приходи. Водещи отрасли от преработващата промишленост са хранително-вкусовата, силикатната, химическата, шивашката, мебелната промишленост и преработката на цветни метали. След преработващата промишленост най-много приходи генерират търговията и услугите - 33,6%, строителният сектор - 8,1%, транспортът - 6,3% и селското стопанство - 5,2%.

Икономически активните лица в Община Шумен към 2008 година са 50 222 души, които представляват 57,2 % от населението й. Този показател за Община Шумен е по-висок от средния за страната, възлизащ на 55,3 %. Равнището на безработицата към края на 2008 година е 3,79%. От 28-те области в България, Област Шумен е на 10 място по общ размер на привлечените инвестиции и на второ място в Североизточна България след Област Варна. През 2006 г. броят на чуждестранните компании, регистрирани в Област Шумен, е 104.

Интерес към областта са проявили инвеститори от 25 страни. Сред водещите капиталовложители са Дания, Турция и Испания. В региона съществуват множество възможности за формиране на мрежи от свързани производства, в които могат да участват фирми от разнообразни отрасли. Освен това в Шумен функционират и ралични организации в подкрепа на бизнеса – Търговско–Промишлена Палата - Шумен, Индустриална Стопанска Асоциация - Шумен, Агробизнесцентър и др.

Стратегически чуждестранни инвеститори на територията на Област Шумен са следните компании: Фаф Метал- Турция, която притежава основния пакет от акции на алуминиевата компания Алкомет АД; Карлсберг- Дания, която е главен акционер в пивоварната Шуменско пиво АД; и Рока- Испания, която притежава фаянсовата компания Фаянс АД.

Инфраструктура

Географското положение на областта, както и нейният релеф, осигуряват възможности за развитието й като транспортен възел между Североизточна и Западна България, и между Северна и Южна България. Тези възможности до голяма степен вече са използвани и са намерили своя израз в големите транспортни артерии, пресичащи областта. Област Шумен е обезпечена с добра връзка с основните транспортни коридори, чрез които се осигурява сравнително лесен достъп до съседните страни и до важни и отдалечени административни центрове.
Развитието на техническата инфраструктура в Шуменска област се осъществява чрез финансиране от държавния бюджет, от структурните фондове на Европейския Съюз, от общинските бюджети чрез целеви субсидии и собствени средства. Това до голяма степен стимулира икономическото развитие на областта.

През територията на общината преминават следните главни пътища:

 • Републикански път първа категория I-4: София- Велико Търново- Шумен-Варна
 • Републикански път първа категория I-2: Русе- Шумен- Варна
 • Републикански път първа категория I-7: Румъния- Шумен- Турция
 • Главна железопътна линия: София- Шумен- Варна
 • През територията на Община Шумен преминава и магистралата София- Варна.

По-важни разстояния:

 • София – 360 км (в момента се изгражда магистрала)
 • Варна (международно пристанище и летище) – 80 км по магистрала
 • Русе (граница с Румъния) – 116 км
 • Капитан Андреево (граница с Турция) – 269 км
 • Ново Село (граница с Гърция) –290 км
 • Калотина ( граница със Сърбия) – 417 км

 

 

 

Обратно в началото